Keskkonnaagentuur Viridis

Keskkonnamõju hindamised (KMH)

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on koguda, analüüsida ja edastada teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasnevate keskkonnamõjude kohta ning teha soovitusi kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju inim-, majandus- ja looduslikule keskkonnale.

 

- Narva jõe äärse patrullraja Natura alade hindamine ja KMH

- Tartu Maratoni suusaraja vee-erikasutusloa ja kunstvalgustusega varustamise KMH

- Kureoja seafarmi KMH

- Vaivara tuulepargi KMH

- Viljandi järve supelranna põhjasetetest puhastamise eelprojekti KMH

- Lüütre oja saneerimisprojekti KMH

- Tamula järve ja Võhandu kanali saneerimisprojekti KMH

- Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse KMH

 - Mäepea KMH

- Hülgeranna KMH 

- Pöögle sigala renoveerimistööde KMH

 

 

Keskkonnamõju strateegilised hindamised (KSH)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärgiks on strateegilise planeerimisdokumendi (milleks võivad olla maakonna-, üld- või detailplaneeringud või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud) elluviimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude tuvastamine, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamine ning negatiivsetele mõjudele leevendusmeetmete leidmine ja hindamine.

 

- Kloostrimetsa tee 70 KSH

- Paldiski mnt 110 DP KSH

- Rannamõisa tee 1 DP KSH

- Paldiski linna maismaa-ala ÜP KSH

- Varbla valla tuuleenergia teemaplaneeringu KSH

- Tõnu kinnistute DP KSH

- Tuule ja Jaanuse turismikeskuse DP KSH

- Puhkeranna tootmisala DP KSH

- Laiduse kinnistu DP KSH

- Maimetsa kinnistu DP KSH

- Oja tn 7 kinnistu DP KSH

- Alatskivi valla ÜP KSH

- Ülenurme valla ÜP KSH

- Rehetaguse, Savimäe, Ristmiku, Kuuri, Ala-Muna ja Pargi kinnistu DP KSH

- Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Loodusmaja-külastuskeskuse DP KSH 

Keskkonnaekspertiisid (KE)

Nimetatakse ka keskkonnamõjude eelhindamisteks või -eeluuringuteks, millede eesmärk on projekti varajases planeerimisfaasis selgitada, kas täismahuline keskkonnamõjude hindamine on vajalik või mitte. Üldjuhul koostatakse neid projektide või tegevuste puhul, mis ei ole loetletud KeHJS seaduses. Töö käigus selgitatakse, missugused mõjud võivad projekti realiseerimisel avalduda, missugune on nende mõjude iseloom ning mõjuareaal? Olles teadlik võimalikest negatiivsetest mõjudest, mis võivad projektiga kaasneda, aitab see ennetada võimalike negatiivsete mõjude tekitamist, tekitatud tagajärgede likvideerimist ning sellega seoses ka võimalike trahve või muid ettekirjutisi tekitatud kahjude eest.

Kahjude ennetamine on alati odavam kui tagajärgede likvideerimine!

 

- Tammenõlva SPA-Puhkekeskuse keskkonnamõjude eelhindamine

- Kopli trammiliini Veoalajaama nr 2 asukoha pinnasereostuse ja keskkonnaseisundi määramine

- Sorteerimistehase rajamine pakendijäätmete taaskasutuse ettevalmistamiseks KE

- EVS875 - Eesti Kinnisvarahindajate hindamiskriteeriumite analüüs

- Auvere tuulepargi KE

- Salme tuuelpargi rekonstrueerimise KE

- Viljandi SPA-puhekeskuse KE

- Lepiku tuuliku KE

- Näituse 29 jääkreostuse (naftasaaduste) likvideerimise KE

- Audru tuulepargi KE

- Tartu jäätmekeskuse liigiti kogutud paberi- ja pakendijäätmete ringlussevõtu KE - KIK jäätmemajanduse allprogrammi taotluse ettevalmistamine

- Võhmuta veiselauda keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

- Vajangu sigala keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

- Kaarli pst jääkreostuse (naftasaaduste) likvideerimine - toetustaotluse koostamine KIK jäätmemajanduse allprogrammi

- Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tee tööstusala KE

- Alajõe veeseire ja veeproovide analüüs

- Rannamõisa tee 150c hüdrogeoloogiline ekspertarvamus

- Maantee nr 19201 Pärnu-Jaagupi - Kalli, km 0,00 - 22,7 KE

- Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise KE

- Narva mnt 170/Priisle tee 1 ja Narva mnt 170a/Priisle tee 3 DP liiklusmüra ning hüdro-geoloogiline ekspertiis

- AS Sekto jäätmekäitlustehnoloogia arendamine

- Balteco Mööbel OÜ tehnoloogilise lahenduse, ventilatsiooni ja küttesüsteemi uuendamine

- Alajõe saneerimisprojekti KE

- Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875 standard EVS 875-13 „Vara hindamine. Osa 13: „Keskkonnariskide, maakasutuse  piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel”

- Liigiti kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtu arendamine

- Aegna saarel supelrandade kontseptsiooni keskkonnauuring 

- Looduskeskuse "Norra allikate põhjavärav" AK ekspertiishinnang

- Veibri elamuehituse DP KE

- Sääre puhkeküla KE

- Pärnus, Kooli DP KE

Konverentsid, seminarid ja ettekanded

- Alates 1999 aastast Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi „Keskkonnamõjude hindamine ja –audit“ õppejõud

- 14.11.2009, Tallinn - Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus „Praktilisi probleeme planeeringute koostamisel“, teemal “Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine - milleks?

- 19.02.2010, Tartu - KIK-projekti "Planeeringute strateegiline keskkonnamõjude hindamine" seminar-koolitus teemal ”KSH metoodikad ja nende rakendamine Eestis“

- 07.04.2012, Tallinn - "Multicriteria analysis for environmental decision making"

 

 Keskkonnaagentuur Viridis OÜ                Tel: 527 8 027               e-kiri: olavi.hiiemae@gmail.com